Regulamin

1 Postanowienia ogólne


Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi Poczty Prawniczej Nota („Usługa”) świadczonej przez Wydawnictwo Kwantum Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-807) przy ulicy 1 Maja 5, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000060215, NIP 5842407041, REGON 192073470, o kapitale zakładowym 532 630,00 złotych („Wydawnictwo Kwantum”, „my”). Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów, do korzystania w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Warunkiem korzystania z Usługi przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień. Klikając przycisk „Zarejestruj się”, podmiot wskazany w procesie rejestracji („ty” lub „Klient”) akceptuje Regulamin i zobowiązuje się korzystać z Usługi zgodnie z jego postanowieniami. Osoba zakładająca Konto w Usłudze oświadcza, że jest do tego upoważniona oraz że dokonuje aktywacji w imieniu własnym. Z chwilą akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia prawnie wiążącej umowy pomiędzy Klientem a Wydawnictwem Kwantum. Zastrzegamy prawo odmowy zawarcia umowy z Klientem z dowolnego powodu.

Jeżeli nie akceptujesz któregokolwiek z postanowień Regulaminu, nie powinieneś zakładać Konta, ani korzystać z Usługi.

2 Usługa

2.1 Usługa

W ramach Usługi zapewniamy:

 • dostęp do platformy internetowej Poczta Prawnicza Nota („PP Nota”), dostępnej dla Klientów, która umożliwia podpisywanie, rejestrowane doręczanie i odbieranie pism procesowych wraz z załącznikami. Rejestrowane doręczenia elektroniczne w PP Nota realizowane są zgodnie z zasadami wprowadzonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym;
 • poświadczenia elektronicznego doręczenia Usługi („Poświadczenia doręczenia”);
 • dostęp dla Klientów do indywidualnych skrzynek do doręczeń („Skrzynka PP Nota”) powiązanych z kontami Klientów;
 • obsługę Klienta zgodnie z opisem poniżej.

Szczegółowy zakres funkcjonalności Usługi jest określony w cenniku.


2.2 Konto

Do korzystania z Usługi wymagane jest założenie przez Klienta indywidualnego konta na PP Nota („Konto”). Klientem mogą zostać osoby, które są adwokatami, radnymi prawnymi, aplikantami adwokackimi, aplikantami radcowskimi. Klient może założyć dla siebie tylko jedno Konto. Dostęp do Konta możliwy jest wyłącznie przy użyciu indywidualnego dla każdego Klienta loginu i hasła. Jako Klient masz obowiązek utrzymywać swoje dane logowania w tajemnicy. Jesteś też odpowiedzialny za sposób korzystania z Konta.


2.3 Zasady doręczania

Klient wyraża nieodwołalną zgodę na wykonywanie elektronicznych doręczeń w trybie art. 132 KPC w momencie utworzenia sprawy w Usłudze.

Zgodnie z art. 132 KPC doręczenia wzajemne są wykonywane elektroniczne tylko za zgodą uczestników postępowania. Z tego względu oświadczenie o wykonywanie doręczeń poprzez PP Nota musi zostać złożone osobno dla każdej sprawy („Oświadczenie o doręczeniach dla danej sprawy”).

Klienci Usługi zgodnie uznają, że doręczenie jest zrealizowane w momencie odebrania pisma przez adresata bądź po 14 dniach od wysłania pisma przez nadawcę („Fikcja doręczenia”).

Przesyłki przekazywane przy użyciu PP Nota są dodatkowo awizowane na podany przez Klienta adres jego poczty elektronicznej - e-mail.


2.4 Poświadczenia doręczenia

Dla każdej doręczanej przesyłki w PP Nota wystawiane jest poświadczenie doręczenia przesyłki.

Poświadczenia doręczenia przesyłki to:

a.   Potwierdzenie Wysłania („PW”) - wystawiany dla Nadawcy przesyłki

b.   Potwierdzenie Odebrania („PO”) – wystawiany dla Adresata przesyłki

Poświadczenia doręczenia zawierają:

c.   Identyfikator poświadczenia

d.   Data wysyłki

e.   Status dostarczenia

f.    Id dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

g.   Adresat

h.   Identyfikator adresata

i.    Nadawca

j.    Identyfikator nadawcy

k.   Załączniki - wymienione referencje do załączników

l.    Data utworzenia poświadczenia

W celu zapewnienia dowodu potwierdzającego zawartość przesyłki generowana jest suma kontrolna wyliczana na podstawie zawartości przesyłki.

Dla zapewnienia dowodu daty wysłania i odebrania każde poświadczenie doręczenia zawiera znacznik czasu. Znacznik czasu pochodzi o niezależnego dostawcy usługi znakowania czasem.


2.5 Wersja demo

Wydawnictwo Kwantum oferuje bezpłatną wersję testową Usługi („Wersja Demo”). W ramach Wersji Demo możesz zapoznać się z interfejsem Usługi oraz z jej zawartością. Wersja Demo może zawierać ograniczenia. Możesz uzyskać dostęp tylko jednej Wersji Demo.

3 Wymogi techniczne

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia działania Usługi na najnowszych oficjalnych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome oraz Safari. Do korzystania z Usługi musisz posiadać urządzenie pozwalające na dostęp do Internetu, włącznie z przeglądarką internetową, akceptującą pliki typu „cookies”.

4 Korzystanie z usługi

Z chwilą założenia Konta i akceptacji Regulaminu:

 • zobowiązujesz się postępować zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Polityki Prywatności Wydawnictwa Kwantum, a także z innymi dokumentami i instrukcjami wydawanymi przez Wydawnictwo Kwantum w związku ze świadczeniem Usługi (w ich aktualnie obowiązującym brzmieniu),
 • zobowiązujesz się korzystać z Usługi jedynie w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • potwierdzasz, że dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz w Koncie są zgodne z prawdą oraz zobowiązujesz się do niezwłocznego aktualizowanie tych danych, jeżeli ulegną zmianie,
 • wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od Wydawnictwa Kwantum oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Usługi,
 • zobowiązujesz się zachować w tajemnicy swoje dane logowania do Konta,
 • wyrażasz zgodę na otrzymywanie faktur wystawianych przez Wydawnictwo Kwantum za świadczoną Usługę w formie elektronicznej.

Z chwilą akceptacji Regulaminu powierzasz Wydawnictwu Kwantum przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do świadczenia Usługi na zasadach wskazanych w Umowie Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, która stanowi integralną część Regulaminu.

5 Płatności

Odbieranie elektronicznych doręczeń w PP Nota jest bezpłatne. Wysyłanie przesyłek za pośrednictwem PP Nota udostępniane jest po otrzymaniu przez Wydawnictwo Kwantum opłaty. Opłaty za korzystanie z Usługi możesz dokonać za pośrednictwem serwisu transakcyjnego online prowadzonego przez partnera Wydawnictwa Kwantum będącego uznaną instytucją finansową. W przypadku jakichkolwiek problemów z płatnością, skontaktuj się z nami. Dokonane płatności za zamówioną Usługę nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Wydawnictwo Kwantum nie odpowiada za żadne dodatkowe opłaty naliczane przez instytucje finansowe z tytułu realizacji transakcji płatniczej.

Faktura VAT za korzystanie z Usługi wystawiana jest w formie elektronicznej w ciągu 7 dni od otrzymania płatności. Faktura będzie dostępna w zakładce „Płatności” w Koncie Klienta.

Zastrzegamy prawo do zmiany wysokości opłat w każdym czasie poprzez publikację nowego cennika na stronie Poczty Prawniczej Nota.

6 Niedozwolone praktyki

Nie możesz korzystać z Usługi, a także wykorzystywać, udostępniać ani przesyłać jakichkolwiek Treści (zdefiniowanych poniżej) z użyciem Usługi w żaden sposób, który celowo bądź nieumyślnie, prowadzi do naruszenia przepisów prawa, dobrych obyczajów, postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności, jak również praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich, lub który w inny sposób jest lub może być szkodliwy dla naszej Usługi, marki lub reputacji.

Przyjmujesz do wiadomości i zobowiązujesz się nie korzystać z Usługi w celu przesyłania, udostępniania, oferowania, promowania lub sprzedaży, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek towarów lub usług. Niezastosowanie się do powyższego zakazu stanowi naruszenie Regulaminu i podstawę do natychmiastowego zamknięcia Twojego Konta.

Nie możesz używać sprzętu lub oprogramowania mogącego uszkodzić lub zakłócić prawidłowe funkcjonowanie PP Noty, ani służącego do przechwytywania systemu lub danych z PP Noty lub jakiejkolwiek strony internetowej posiadanej lub kontrolowanej przez Wydawnictwo Kwantum. Nie możesz podejmować żadnych działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie w sieci internetowej lub należącej do Wydawnictwa Kwantum infrastruktury. Informujemy, że nie monitorujemy ani nie kontrolujemy Twojej działalności w zakresie korzystania z Usługi. Zastrzegamy jednak prawo (niezależnie od innych uprawnień wynikających z Regulaminu) zablokowania dostępu do całej lub części Usługi, za uprzedzeniem lub bez, według własnego uznania oraz z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jeżeli uzyskamy informację lub uzasadnione podejrzenie, że działalność Klienta lub Treści naruszają przepisy prawa, nasze polityki, niniejszy Regulamin, prawa osób trzecich lub z innego powodu jest niepożądana. W wyżej opisanych sytuacjach nie ponosimy odpowiedzialności względem Klienta za podjęte środki.

7 Treści

Jesteś w pełni odpowiedzialny za wszelkie informacje, dane, teksty, grafiki, logo, video, pliki audio lub inne materiały i utwory, które załadowujesz, przesyłasz lub w inny sposób udostępniasz przy użyciu Usługi.

8 Obsługa Klienta

Zapewniamy Obsługę Klienta poprzez email oraz telefonicznie. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy Działu Pomocy lub złożyć reklamację, powinieneś w zgłoszeniu podać co najmniej nazwę swojego Konta. Nie odpowiadamy na anonimowe prośby lub reklamacje. Szczegółowe dane kontaktowe do Działu Pomocy dostępne są na stronie https://pocztaprawnicza.pl oraz w Koncie w zakładce „Pomoc". Na większość zapytań i reklamacji odpowiadamy w dni robocze w ciągu 48 godzin. Masz prawo być informowany o statusie swojego zapytania/reklamacji.

9 Rozwiązanie umowy/likwidacja Konta

Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usługi. Wypowiedzenie odbywa się z użyciem formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://pocztaprawnicza.pl w zakładce kontakt. Warunkiem skutecznego złożenia wypowiedzenie jest odebranie wszystkich przesyłek, które w momencie wypowiedzenia, znajdują się na Koncie Klienta wypowiadającego uczestnictwo w PP Nota.

Zastrzegamy prawo wypowiedzenia Klientowi subskrypcji na Usługę w dowolnej chwili bez podania przyczyn ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu.

Zastrzegamy prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, zablokowania Usługi w całości lub części lub odmowy świadczenia Usług w przyszłości, jeśli naruszysz postanowienia Regulaminu.

Gdy umowa ulega rozwiązaniu, wówczas, niezależnie od przyczyn oraz trybu rozwiązania, Klient nie jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonych przez niego płatności, tak w całości jak części, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.


Rozwiązanie umowy lub zamknięcie Konta, mogą mieć wpływ na Twoje Konto, w tym zaplanowane w Koncie doręczenia, zebrane dane oraz inne informacje. W chwili rozwiązania umowy ub zamknięcia Konta niektóre procesy trwające w Koncie, zaplanowane doręczenia, zebrane dane i inne informacje mogą zostać trwale utracone. Wydawnictwo Kwantum nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje bezpośrednio lub pośrednio z tego wynikające.

10 Polityka prywatności i dane osobowe

Wydawnictwo Kwantum przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.

11 Dostępność Usługi

Zastrzegamy prawo zmiany lub modyfikacji cech Usługi, zwłaszcza jej aktualizacji, a także modyfikacji lub wymiany sprzętu lub oprogramowania używanego do świadczenia Usługi w każdym czasie i bez odpowiedzialności z tego tytułu, pod warunkiem że nie będzie to miało istotnie negatywnego wpływu na świadczenie Usługi. Zastrzegamy prawo do przerw w świadczeniu Usługi wynikających z przyczyn technicznych (np. awarie, naprawy, przeglądy, konserwacje, wymiana sprzętu), bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. Jednakże, w przypadku zaplanowanych przerw technicznych trwających dłużej niż jeden dzień, będziemy podejmować wszelkie starania, aby poinformować Cię o tym fakcie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Zaplanowana przerwa techniczna będzie przeprowadzona w taki sposób, by zminimalizować niedogodności z tym związane.

Zastrzegamy również prawo do modyfikowania, dodawania lub usuwania w dowolnym czasie wszelkich dokumentów, informacji, grafik lub innych treści znajdujących się na stronie: https://pocztaprawnicza.pl

12 Odpowiedzialność

Akceptujesz, że Wydawnictwo Kwantum oferuje Usługę i stronę internetową „w stanie takim, w jakim się znajdują”, bez jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi oraz naszych stron internetowych.

Wydawnictwo Kwantum nie ponosi odpowiedzialności za szkody (w tym utratę danych przez Klientów) wywołane:

 • Siłą Wyższą,
 • ingerencją osób trzecich, zwłaszcza w związku z korzystaniem z Konta przez osoby trzecie posługujące się danymi logowania Twojego Konta – uzyskanymi od Ciebie lub w innych okolicznościach niezależnych od Wydawnictwa Kwantum,
 • wadliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Wydawnictwa Kwantum,
 • korzystaniem z testowych wersji funkcjonalności,
 • nieprzestrzeganiem przez Klienta postanowień Regulaminu,
 • błędnymi lub niezgodnymi z prawdą danymi Klienta podanymi przy rejestracji.

Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można przewidzieć i któremu nie można było zapobiec. Za okoliczności stanowiące Siłę Wyższą uznaje się w szczególności wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie, ataki DDoS lub inne zakłócenia w działaniu sieci telekomunikacyjnej lub infrastrukturze teleinformatycznej, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na świadczenie usługi Wydawnictwa Kwantum, a których działalność jest niezależna od Stron.

Wydawnictwo Kwantum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z utraty Twoich plików lub danych przechowywanych na naszych serwerach; tworzenie kopii zapasowych jest w całości Twoim wyłącznym obowiązkiem i odpowiedzialnością.

Odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa Wydawnictwa Kwantum ograniczona jest wyłącznie do bezpośrednich strat poniesionych przez Klienta. Wydawnictwo Kwantum nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, niezależnie od ich źródła (w szczególności takie jak: straty z tytułu przychodu, zysku, odsetek lub innych utraconych korzyści, czyste straty finansowe, straty wynikające z innych umów związanie z niedostępnością Usługi lub jej części) z wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Wydawnictwa Kwantum. Całkowita odpowiedzialność Wydawnictwa Kwantum, niezależnie od liczby i podstawy roszczeń Klienta lub osoby trzeciej, ograniczona jest do łącznej kwoty zapłaconej przez Klienta za Usługę 10 elektronicznych doręczeń. Niniejszym zwalniasz Wydawnictwo Kwantum z wszelkich zobowiązań przekraczających wyżej wskazany limit.

Jesteś zobowiązany zwolnić Wydawnictwo Kwantum oraz jego pracowników, współpracowników, kontrahentów oraz przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialności związanej z zarzutami i roszczeniami zgłaszanymi przez osoby trzecie związanymi z korzystaniem przez Ciebie z Usługi, Treściami, naruszeniem niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub praw osób trzecich.

13 Postanowienia końcowe

Wydawnictwo Kwantum może zmienić Regulamin oraz każdy dokument związany w Regulaminem w każdym czasie. Powiadomimy Cię o zmianie Regulaminu (lub innego powiązanego z nim dokumentu prawnego) na 10 dni przed jego wejściem w życie poprzez umieszczenie stosownej informacji oraz zaktualizowanej wersji dokumentu w Twoim Koncie lub na stronie https://pocztaprawnicza.pl

Do wszelkich spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie jakichkolwiek zmian do treści Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w czasie wszczęcia tych spraw.

Strony ustalają, że wszelkie oświadczenia skierowane do drugiej Strony w trakcie korzystania z Usługi mogą być składane w formie korespondencji elektronicznej, wysyłanej:

 • w przypadku Klienta – na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail,
 • w przypadku Wydawnictwa Kwantum – na adres Wydawnictwa Kwantum.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory wynikłe między Wydawnictwem Kwantum a Klientem zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Wydawnictwa Kwantum.

Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 20 Marca 2020 roku i jest dostępny na stronie https://pocztaprawnicza.pl